ვაშლი

კატეგორია:

ხეხილოვანი კულტურებიდან განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ვაშლის წარმოებას, რომელსაც საქართველოს მიერ წარმოებული ხილის 50 %-ი უკავია.

ფერმერმა, რომელიც გადაწყვეტილებას მიიღებს დაიწყოს ვაშლის წარმოება, უნდა გაითვალისწინოს თავისი ზონის პირობები და ის თავისებურებანი, რომელიც ვაშლის წარმოებისათვის არის დამახასიათებელი:

 

 ვაშლის ბაღის გაშენება მოითხოვს სერიოზულ საწყის ინვესტიციას

 

• ბაღი მოსავლის მოცემას იწყებს არაუადრეს მე-4-5 წლისა (დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე (ჯიში, საძირე, გასხვლა და აგროტექნიკა);

 

• ხილის წარმოება მოითხოვს ყველა აგროტექნიკური ღონისძიების ზუსტ და დროულად ჩატარებას;

 

• 1 ჰა-ზე შესაძლებელია ვაწარმოოთ 30-40 ტონამდე (ზოგჯერ 60 ტონამდეც) პროდუქცია ყოველწლიურად;

 

• შესაძლებელია შედარებით მცირე ფართობზე მაღალი შემოსავლის მიღება;

 

• ბაღის ექსპლოატაციის ხანგრძლივობა 25 – 30 წელი და მეტია;

 

• ვაშლი საექსპორტო პროდუქციაა;

 

• ვაშლის მოხმარება სტაბილურია და ზრდისკენ აქვს ტენდენცია.