კვადრისი

კატეგორია:

სისტემური ფუნგიციდი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების
დასაცავადკომპლექსური დაავადებებისაგან, როგორებიცაა ალტერნარიოზი,
ფიტოფტოროზი, ჭრაქი და ნაცარი.

პრეპარატული ფორმა: სკ (250 გ/ლ აზოქსისტრობინი)

შეფუთვა: 12 X 1 ლ

მწარმოებელი: შვეიცარიული კომპანია სინგენტა ( Syngenta).

 

Brand

Syngenta