კუპროფლო სკ

ბრენდი:

მიიღე გამოცდილი აგრონომის კონსულტაცია უფასოდ

მოქმედების სპექტრი და გამოყენების რეკომენდაციები:
შესხურებათა შორის ოპტიმალური ინტერვალია7 დღე. კუპროფლო თავსებადია სტანდარტულ ინსექტიციდებთან,ფუნგიციდებთან და აკარიციდებთან. სამუშაო ხსნარის დამზადება. შემასხურებლის ავზიშეავსეთ წყლით ნახევრამდე, დაამატეთ პრეპარატისსაჭირო რაოდენობა და ჩართეთ ამრევი. შემდეგ შეავსეთწყლით საჭირო რაოდენობამდე.ნორმალურ პირობებში (გრილ და მშრალ ადგილას)პრეპაერატის ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიურითვისებები არ იცვლება 3 წლის განმავლობაში.

მომედების სპექტრი და გამოყენების რეკომენდაციები:

  • ვაზი: ვაზის ჭრაქი (-I88§0008L8 VIVICCI8); ვაზისანთრაქნოზი (ლ=I09500წჩMყთ #თო09|00ჩმძVCთ), ყურძნისშავი სიდამპლე (CLIყიმVძIმ ხ8CC80). შესხურება იწყებავა%ის 4-5 ფოთლის ფაზიდან,7-9 დღის ინტერვალითკლიმატური პირობების მიხედვით.რკინის ხელატით მდიდარი სპეციფიკური აგენტის სა-შუალებით პრეპარატი აუმჯობესებს მცენარეში ქლო-როფილის შემადგენლობას და ხელს უწყობს ვეგეტი-რებადი ნაწილების ზრდას. ფუნგიციდის გამოყენებაგანსაკუთრებით მიზანშეწონილია ახალშენში.პრეპარატის ხარჯვის ნორმა – 3.5 ლ/ჰასამუშაო ხსნარის მოცულობა – 800-1000 ლ/ჰალოდინის პერიოდი – 30 დღე.
  • ვაშლი: ვაშლის ქეცი (V0იLVII8 1ი88ძV8II5)პრეპარატის ხარჯვის ნორმა მცენარის მოსვენებისპერიოდში – 5.5-7 ლ/ჰავეგეტაციის პერიოდში – 3.5 ლ/ჰასამუშაო ხსნარის მოცულობა – 1000 ლ/ჰალოდინის პერიოდი – 20 დღე.
  • ატამი: ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე ( I მიჩიიმ ძმიწიმი5)პრეპარატის ხარჯვის ნორმა მცენარის მოსვენებისპერიოდში – 5.5-7 ლ/ჰავეგეტაციის პერიოდში – 3.5 ლ/ჰასამუშაო ხსნარის მოცულობა – 1000 ლ/ჰალოდინის პერიოდი – 20 დღე.
  • კარტოფილი: ფიტოფტორას (LVI0ინისიIმ 1019§18ი§)წინაამღდეგ პირველი წამლობა უნდა ჩატარდესსავეგეტაციო პერიოდში სოკოს განვითარებისათვისხელსაყრელი პირობების დადგომისთანავე, შემდეგიწამლობა საჭიროებისამებრ.პრეპარატის ხარჯვის ნორმა – 3,5 ლ/ჰალოდინის პერიოდი – 20 დღე.
  • პომიდორი: ფიტოფტორას (CMVI00I0I8 I9VI85180ი5),ფესვის ყელის სიდამპლის (LVI0ნისCI89 0მI8§IVCმ)წინააღმდეგ ვეგეტაციის პერიოდში პრეპარატის ხარჯვისწორმა – 1,8 – 2,1 ლ/ჰა სამუშაო ხსნარის მოცულობა -300-400 ლ/ჰა; ლოდინის პერიოდი – 10 დღე.
  • კიტრი: კიტრის ჭრაქის(ი959809008,(8ი0500L8 Cსხ8055)წინააღმდეგ წამლობა ტარდება ვეგეტაციის პერიოდში7-10 დღის ინტერვალით, კლიმატური პირობებისგათვალისწინებით.ხარჯვის ნორმა – 1,8-2,1 ლ/ჰა; სამუშაო ხსნარისმოცულობა 300-400 ლ/ჰა ლოდინისპერიოდი – 10 დღე.შესხურებათა შორის ოპტიმალური ინტერვალია7 დღეკუპროფლო თავსებადია სტანდარტულინსექტიციდებთან, ფუნგიციდებთან დააკარიციდებთან.