პომიდორი გს 12

კატეგორია:

2500 მარცვ
სავეგეტაციო პერიოდი: 55 დღე
ნაყოფის საშუალო წონა: 140-160 გრ
მწარმოებელი : შვეიცარიული კომპანია „სინგენტა“

Brand

Syngenta