ურაგან ფორტე

კატეგორია:

არასელექციური ჰერბიციდია კალიუმის გლიფოსატის მჟავას ფუძეზე, ერთწლიანი და
მრავალწლიანი სარეველების საწინააღმდეგოდ მოსავლის აღების შემდეგ, ნიადაგის მოსამზადებლად სხვადასხვა კულტურისათვის, ბაღებსა და ვენახებში, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწებსა და სამელიორაციო სისტემაში სარეველების მოსასპობად.

პრეპარატული ფორმა: წხ (625 გ/ლ კალიუმის გლიგოსატის მარილი ან 500 გ/ლ გლიფოსატის მჟავა)

შეფუთვა: 12 X 1 ლ

მწარმოებელი: შვეიცარიული კომპანია სინგენტა (Syngenta).

 

Brand

Syngenta