წყალში ხსნადი კომპლექსური სასუქი მარკა უნივერსალი 18:18:18+3MgO+ TE

კატეგორია:

აგრეგატული მდგომარეობა -ფხვნილისა და გრანულის ნაერთი.

აგროქიმიკატის გამოყენების რეკომენდირებული  რეგლამენტები:

გამოყენების დოზები    ს/ს კულტურა, შეტანის დრო, გამოყენების თავისებურებები
3,0-20,0  კგ/ჰა (სამუშაო ხსნარის კონცენტრაცია 1,5-2%). სამუშაო ხსნარის ხარჯი :მინდვრის კულტურები-200-300 ლ/ჰა, ბაღები და ვენახები-800-1000 ლ/ჰა. ყველა ს/ს კულტურა (ღია გრუნტი)-შეიტანება მცენარეთა ფოთლოვანი გამოკვების გზით 2-5 ჯერ მათი  ვეგეტაციის პერიოდში.
15,0-20,0 კგ/ჰა (სამუშაო ხსნარის კონცენტრაცია 1,5-2%)

სამუშაო ხსნარის ხარჯი-1000 ლ/ჰა.

ბოსტნეული კულტურები, ყვავილოვან-დეკორატიული კულტურები (სათბური)- შეიტანება მცენარეთა ფოთლოვანი გამოკვების გზით 2-5 ჯერ მათი  ვეგეტაციის პერიოდში.
0,5-2,0 გ/ჰა წყალი. სამუშაო ხსნარის ხარჯი -დამოკიდებულია მორწყვის ნორმაზე. ბოსტნეული კულტურები, ყვავილოვან-დეკორატიული კულტურები (სათბური)- მცენარეთა  ვეგეტაციის პერიოდში.მათი ფესვური გამოკვება (შეიტანება სარწყავი წყლის მეშვეობით).
1,0-2,0 გ/ჰა წყალი. სამუშაო ხსნარის ხარჯი -დამოკიდებულია მორწყვის ნორმაზე. ტექნიკური, ბოსტნეული,  ხეხილი,  კენკროვანი კულტურები, ყვავილოვან-დეკორატიული კულტურები (ღია გრუნტი)-მცენარეთა  ვეგეტაციის პერიოდში მათი ფესვური გამოკვება (შეიტანება სარწყავი წყლის მეშვეობით).

 

მწარმოებელი: სააქციო საზოგადოება „ვოსკრესენსკიე მინერალნიე უდობრენია“  (რუსეთი)

Brand

URALCHEM