წყალში ხსნადი კომპლექსური სასუქი მარკა სტარტი 11:40:11+2MgO+TE

კატეგორია:

შემადგენლობა : N-11±2%, P2O5 -40±2%, K2O-11±2%, MgO-2±0.5%, B-aranakleb 0.02%, Cu-aranakleb 0.01%,

Fe-aranakleb0.1%, Mn- არანაკლებ 0.05%, Mo- არანაკლებ  0.01%,  Zn- არანაკლებ  0.01%

აგრეგატული მდგომარეობა – ფხვნილისა და გრანულის ნაერთი.

PH-4,4

აგროქიმიკატის გამოყენების რეკომენდირებული  რეგლამენტები:

 

გამოყენების დოზები    ს/ს კულტურა, შეტანის დრო, გამოყენების თავისებურებები
2,0-20 კგ/ჰა სამუშაო ხსნარის ხარჯი- მორწყვის ნორმის შესაბამისად ყველა ს/ს კულტურა -შეიტანება ნიადაგში თესვის წინ, ან თესვისას
3,0-20,0 კ გ/ჰა   ( სამუშაო ხსნარის კონცენტრაცია 1,5-2%) სამუშაო ხსნარის  ხარჯი : მინდვრის კულტურები-200-300  ლ/ჰა, ბაღები და ვენახები-800-1000 ლ/ჰა. ყველა კულტურა (ღია გრუნტი) – მცენარეთა  ფოთლოვანი გამოკვება 2-3 ჯერ ვეგეტაციის პერიოდში (ბოლო გამოკვება მოსავლის აღებამდე არა უგვიანეს 20 დღე).
2,0-4,0 კგ/ჰა (ხსნარის მაქსიმალური  კონცენტრაცია 1,0%).  სამუშაო ხსნარის ხარჯი -200-400 ლ/ჰა. მწვანილი, ბოლოკი – ვეგეტაციის პერიოდში 2-3 ჯერ  მცენარეთა ფოთლოვანი გამოკვება  (ბოლო გამოკვება მოსავლის აღებამდე არა უგვიანეს 20 დღე).
15-20 კგ/ჰა  ( სამუშაო ხსნარის კონსენტრაცია 1,5-2,9%) სამუშაო ხსნარის  ხარჯი -1000 ლ/ჰა. ბოსტნეული კულტურები, ყვავილოვან-დეკორატიული კულტურები (სათბური)-ვეგეტაციის პერიოდში  მცენარეთა 2-5 ჯერ ფოთლოვანი  გამოკვება (ბოლო გამოკვება მოსავლის აღებამდე არა უგვიანეს 20 დღე)
0,5-2,0  გ/ლ  წყალი.  სამუშაო ხსნარის ხარჯი-მორწყვის ნორმის შესაბამისად ბოსტნეული კულტურები, ყვავილოვან-დეკორატიული კულტურები (სათბური)-ვეგეტაციის პერიოდში  მცენარეთა ფესვური გამოკვება (სარწყავი წყლებით შეტანა) (ბოლო გამოკვება მოსავლის აღებამდე არა უგვიანეს 20 დღე)
1,0-2,0 გ/ლ  წყალი.  სამუშაო ხსნარის ხარჯი- მორწყვის ნორმის შესაბამისად ბოსტნეული, ტექნიკური, საკვები,  ხეხილი, კენკროვანი, ყვავილოვან-დეკორატიული კულტურები (ღია გრუნტი)-ვეგეტაციის პერიოდში  მცენარეთა ფესვური გამოკვება (სარწყავი წყლებით შეტანა) (ბოლო გამოკვება მოსავლის აღებამდე არა უგვიანეს 20 დღე)

 

მწარმოებელი: სააქციო საზოგადოება „ვოსკრესენსკიე მინერალნიე უდობრენია“  (რუსეთი)

Brand

URALCHEM