ხახვი ბოსკო

კატეგორია:

250 000 მარცვ

სავეგეტაციო პერიოდი: 120-125 დღე
მოსავლიანობა 100 ტონა/ჰა-ზე მეტი
მწარმოებელი : შვეიცარიული კომპანია „სინგენტა“

Brand

Syngenta