ხახვი ბრატკო

კატეგორია:

250 000 მარცვ
სავეგეტაციო პერიოდი: 115-120 დღე
მოსავლიანობა 85-95 ტონა/ჰა-ზე
მწარმოებელი : შვეიცარიული კომპანია „სინგენტა“

Brand

Syngenta